Onafhankelijk advies, onderzoek en management voor de bouw en industrie

IFO-COT, een combinatie van IFO (Instituut voor Oppervlaktetechniek) en COT (Centrum voor Onderzoek en Technisch advies), is een onafhankelijke onderzoeks- en adviesorganisatie voor de bouw en industrie. Het laboratorium en de adviesgroep hebben meer dan 75 jaar ervaring in het inspecteren, testen en adviseren met betrekking tot coatings, constructies en bouwmaterialen. IFO-COT adviseert en begeleidt opdrachtgevers uit de vastgoed- en de civiele, industriële en maritieme sector op een praktische en resultaatgerichte manier. Met 20 ervaren vakmensen en diverse certificeringen staan wij voor 100 % onafhankelijk onderzoek en advies.

Onze deskundige medewerkers kunnen u van dienst zijn op onder andere de volgende gebieden:

 • Onderzoek en expertise
 • Laboratoriumtesten
 • Coating-inspecties
 • Conditieopname
 • Onderhoudsadvisering
 • Opstellen van onderhoudsbestek
 • Project- en procesmanagement
 • Kwaliteitskeuringen
 • Presentaties/trainingen

.
.
.
Beleidsverklaring

IFO-COT is een klantgerichte organisatie. Dit betekent dat wij ons richten op de vraagstelling van onze klanten en deze verwoorden in onze opdrachtbeschrijving. Het resultaat van onze inzet wordt getoetst aan deze opdrachtbeschrijving. Het kwaliteitszorgsysteem en de kennis en kunde van de medewerkers waarborgen de kwaliteit van het resultaat en daarmee de tevredenheid van onze opdrachtgevers.

IFO-COT stelt strenge eisen aan haar onafhankelijkheid en onpartijdigheid. De kwaliteit van de resultaten van de geaccrediteerde processen is geborgd in procedures en daarvan afgeleide instructies, waarmee wordt voorkomen dat er ongewenste invloeden een rol kunnen spelen op de te behalen resultaten. Voor alle medewerkers van IFO-COT geldt een geheimhoudingsverklaring en gedragscode.

De directie is zich er van bewust dat bij bepaalde onderzoeken/adviezen het resultaat soms niet strookt met het bedrijfsbelang van onze opdrachtgever. Wij beschouwen in dergelijke situaties dit niet als een ‘ontevreden klant’, maar als een opdrachtgever die vanuit een voor hem nieuwe situatie zelf maatregelen kan nemen om herhaling of vervolgschade te voorkomen.

Onze adviezen en conclusies zullen ten alle tijden onafhankelijk, integer, transparant onderbouwd en op grond van de huidige stand der techniek worden opgesteld. IFO-COT stelt zich ten doel onpartijdig te en zal bij mogelijke belangenverstrengeling of onpartijdigheid dit van te voren bespreken met de klant. Gegevens van klanten en resultaten van onze onderzoeken en adviezen zullen te allen tijde vertrouwelijk behandeld worden en niet ter inzage aan derden verstrekt worden.

De directie van IFO-COT verklaart dat zij van haar medewerkers verwacht voor zichzelf, voor directe collega’s en voor derden de interne gedragscode te volgen en veilig en milieusparend te werken. Het arbo- en milieubeleid is een onderdeel van het algemene organisatiebeleid en is gericht op het optimaliseren van de aspecten gezondheid, veiligheid en welzijn. De algemene gedragscode van IFO-COT is gericht op kernwaarden en
-kwaliteiten van de medewerkers en het omgaan met anderen, bedrijfsmiddelen en -info en belangenverstrengeling.

Het beleid heeft een continue karakter en kan ten alle tijden worden aangepast/verbeterd. Regelmatig vinden interne audits plaats om het beleid te toetsen. De doelstellingen van het IFO-COT beleid zijn gericht op:

 • Het voldoen aan de vraag van de klant met een kwalitatief hoogstaand onderzoeksresultaat of advies;
 • Het zijn van een betrouwbare partner die onafhankelijk en onpartijdig is;
 • Het streven naar welzijnsbevorderende en veilige werkwijzen en werkomstandigheden;
 • Het streven naar een zo laag mogelijke belasting van het milieu en het voorkomen van materiële en milieuschade.

Pauline Meijwaard
Managing director IFO-COT

Klaar voor de (her)start!

Begin 2022 heeft IFO haar business uitgebreid. Naast Duitsland, China en Dubai heeft IFO nu ook een laboratorium in Nederland. Dat lab opereert onder de naam IFO-COT (voorheen bekend als COT, Centrum voor Onderzoek en

Een defect poets je niet weg

Regelmatig ontstaat in de bouw en (proces)industrie discussie over de levensduur van verfsystemen op metalen elementen. Bij schades en claims concentreert zich dat veelal op het al dan niet reinigen van het systeem en de

Garantie op schilderwerk

Het COT wordt regelmatig geconfronteerd met discussies tussen opdrachtgevers en schildersbedrijven over de teleurstellende staat waarin het schilderwerk (in de staalwereld: de conservering) zich bevind. Voor opdrachtgevers bestaat de teleurstelling dan uit het feit dat